नेकपा एमाले,माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालबीच निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

/fli6«o ;efu[xdf cfof]]lht sfo{qmddf g]skf Pdfn]sf cWoIf s]kL zdf{ cf]nL, g]skf dfcf]jfbL s]Gb| cWoIf k’iksdn bfxfn k|r08 / gofF zlQm g]kfnsf cWoIf 8f afa’/fd e§/fO{n] k|ltlglw;ef / k|b]z;efsf] lgjf{rgdf tfnd]n ug{] ;xdltkqdf x:tfIf/ ug'{x’Fb} . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
2017-10-03

राष्ट्रिय सभागृहमा आयोेजित कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नयाँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुहुँदै ।