ग्रामीण क्षेत्रमा नमुना मतदान गर्नुपर्ने मतदाताको सुझाव